به سایت تخصصی امیرالمومنین امام علی علیه السلام - ابوتراب - خوش آمدید. امیدواریم بتوانیم تحت توجهات آن حضرت در خدمت دوستان ایشان باشیم ... به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند ... به آسمان رود و کار آفتاب کند
. . .
   

 

 

 

شرح لقب

 

 

• شعر آیت الله وحید خراسانی در مورد امیر المومنین

موضوع: امیر المومنین علیه السلام

کلمات کليدي:

 

علی  ای محرم اسرار مكتوم                           علی  ای حق از حق محرم

علی  ای آفتاب برج تنریل                                علی  ای گوهر دریای تاویل

علی  ای ام الكتاب آفرینش                             علی  چشم و چراغ اهل بینش

علی  اسم رضی بی مثال است                      علی وجه مضیی ذوالجلال است

علی جنب القوی حق مطلق                           علی  راهست سوی حضرت حق

علی  در غیب مطلق سر الاسرار                      علی  در مشهد حق نور الانور

علی  هم وزن ثقل اكبر                                   علی  عرش خدا را هست لنگر

علی  جبل المتنی عقل و دین است                  امام الاولین و الاخرین است

علی  ای پرده دار پرده غیب                              بر افكن پرده از اسرار (لاریب)

به دانایی ز كنه كون آگاه                                   به هنگام توانایی ید الله

بود خال لب او نقطه باء                                    به ظاهر اسم و در باطن مسمی

خم ابروی او چوگان كونین                                 كه جز احمد رسد به قاب قوسین

در اوج عزتعالی بر تقدس                                  به هنگام تنزل فیض القدس

جهان بودی سراسر شام دیجور                         نبودی گر در او این آیه نور

در آن ظلمت كه این آب حیات است                    خلیل عشق و حضر عقل مات است

گشاید گر زبان فصل الخطابست                         چو لب فرو بندد علم الكتاب است

به تشریع و به تكوین جان تن اوست                   ولی الله نائم بالسن اوست

ببخشد در ركوع خاتم گدا را                               به سجده جان و دل داده خدا را

بلی الخلق و بلی الحق در علی  جمع                فلك پروانه رخسار این شمع

شب اسراء به خلوتگاه معبود                             لسان الله علی  ، احمد ، اذن بود

كلام الله ناطق شد از آن شب                           كه حق با لهجه او گفت مطلب

لسان الصدق او در آخرین است                           دلیل ره برای اولین است

چه موزون تر بود قد و قامت                                كه میزان است در روز قیامت

چو قهر حق بلرزاند جهان را                                بود لنگر زمین آسمان را

در این حاك آنچه بنهفته ز اسرار                          چو گوید ( مالها ) گردد پدیدار

ز آدم تا مسیحا بسته لب را                               مگر بگشاید او اسرار رب را

نگاهی گر كند آن ماه رخسار                              به خورشید فلك ماند ز رفتار

كسی كه نزد آن اعلی  علی  است                     همو بر ما سوی یكسر ولی است

تویی صبح ازل بنما تنفس                                  تا كه روشن شود آفاق و انفس

كه موسی آنچه را نادیده در طور                          ببیند در نجف نور علی  نور

توئی در كنج عزلت كنز مخفی                            بیا بیرون كه هستی تاج هستی

تو در شب شاهد الغیوبی                                  تو اندر روز ستار العیوبی

تو نور الله انور در نمودی                                    ضیاء الله از هر وجودی

تو ساقی زلال لایزالی                                       تو فیض بی زوال جهان فانی

تو اول واردی در روز موعود                                  تو اول شاهدی در یوم مشهود

لوای احمد در دست باید                                   علمدار خدا را چون تو شاید

نه تنها پیش تو پشت فلك خم                            كه آدم تا مسیحا زیر پرچم

اگر بی تو نبودی ناثص آئین                                نبود ( الیوم اكملت لكم دین(

تو چون هستی ولی عصمه الدین                       ندارد دین و آئین بی تو تضمین

به دوش مصطفی چون پا نهادی                         قدم بر طاق ((او ادنی)) نهادی

به جای دست حق پا را تو بگذار                          كه این باشد یدالله را سزاوار

نباشد جز تو ثانی مصطفی را                            تویی در (انما) ثالث خدا را

چو در تو نور خدا دید                                         تو را دید و برای خود پسندید

چو آن سیرت در این صورت قلم زد                       بر خود تبارك گفت كاین رقم زد

اگر بر ما سوی شد مصطفی سر                        بر آن سر مرتضی شد تاج افسر

بود فیض مقدس سایه تو                                   ز عق و وهم برتر پایه تو

تو را چون قبله عالم خدا خواست                        به یمن مولد تو كعبه را ساخت

خدا را خانه زادی چون تو باید                              كه لوث لات و عزی زداید

شد از نام خدا نام تو مشتق                               ز قید ما سوی روح تو مطلق

كلید علم حق باشد زبانت                                  لسان الله پنهان در دهانت

))سلونی)) گو تو در جای پیمبر                            بكش روح القدس را زیر منبر

چو بگشایی لب معجز نما را                                چو بنمائی كف مشكل گشا را

برد آن دم مسیحا را ر سر هوش                          كند موسی ید بیضا را فراموش

متاع جان چو آوردی به بازار                                 به (من یشری ) خدایت شد خریدار

به جای مصطفی خفتی شب تار                          كه از خواب تو عالم گشت بیدار

زدی بر فرق كفر و شرك ضربت                              ز جن و انس بردی گوی سبقت

كجا عدل تو آید در عبادت                                    كه ثانی اثنین حقی در شهادت

بنه بر سر تو تاج (لافتی) را                                 به دوش افكن ردای (هل اتی) را

بیا با جلو طه و یس                                           نشین بر مسند ختم النبیین

كه آدم تا به خاتم جمله یكسر                             نمایان گردد از اندام ((حیدر))

از آن سوزم كه بر تخت سلیمان                           نشسته دیو آصف زیر فرمان

اقیلونی نشسته بر سر كار                                 سلونی لب فرو بسته ز گفتار

گهی بر دوش عقل كل سواری                             چو خورشیدی كه در نصف النهاری

گهی در چنگ دونانی گرفتار                                 به مانند قمر درعقرب تار

نوای حقی اندر سوز و در ساز                              ید الهی گهی بسته گهی باز

بر افلاك ار بتابی آفتابی                                       اگر بر خاك خوابی بو ترابی

بیا و پرچم حق را بر افراز                                      كه حق گردد به عدل تو سر افراز

گره بگشا دمی زان راز پنهان                                به تورات و به انجیل و به قرآن

چو بگشایی لب از اسرار تنزیل                              فرو ریز به پایت بال جبریل

به محراب عبادت چون قدم زد                               قدم در عرصه ملك عدم زد

همه پیغمبران محو نیازش                                    ز سوره ی انبیاء در نمازش

كه لرزد عرش او با قلب آرام                                  شده در ذكر حق یكباره ادغام

همه سر گشته او از شوق دیدار                            دل از كف داده و داده به دلدار

كه ثارالله ناگه بر زمین ریخت                                فغان شیرازه توحید بگسیخت

چو فرق فرقدان شمشیر سائید                             قمر منشقشد و بگرفت خورشید

زمین و آسمان اندر تب و تاب                                 كه خون آلوده گشته روی مهتاب

فلك خون در غمش از دیده می سفت                     علی  فزت و رب الكعبه می گفت

تعالی الله از ین اعجوبه دهر                                  خدا را مظهر اندر لطف در قهر

به شب از ناله اش گوش فلک کر                           به روز از پنجه‌اش خم پشت خیبر

بلرزاند ز هیبت ملك امكان                                     ولی خود لرزد از آه یتیمان

ز جزر و مد آن بحر فضائل                                       خرد سر گشته پا مانده در گل

چه گویم من ز اوصاف كمالش                                 ببین حق در جمال و در جلالش

چو باشد حیره الكُمّل صفاتش                                خدا می داند و اسرار ذاتش

به وصفش بس كه باشد ظل ممتد                          ز دیهور و ز دیهار و ز سرمد

((وحیدم )) من اگر در جرم و تقصیر                          سگی بودم شدم در كوی تو پیر

بر آن خوانی كه یك عالم نشسته                            سگی هم در كنارش پا شكسته

تو كه قاتل به خوان خود بخوانی                              نپندارم كه این سگ را برانی

 

شاعر آیت الله وحید خراسانی

نوشته شده توسط گروه شعر و متن ادبی در روز جمعه 1390/9/25 ساعت 7:52

من این مطلب را پسندیدم

امتیاز دهی

امتیاز این صفحه 3 از 9 نظر

• یکی از ستاره های زیر را انتخاب کنید.

 

ارسال نظر

نام*
ايميل
نظر*
کد امنيتي* 

سایر صفحات این موضوع

حرف میخ در

اعجاز علی

خدایا چه کنم؟

شیر حق

صدا آری صدا

آه از آن شب آخر

رنگ رنگ

هرس

طبل

سرخ و سیاه

ناگوار

شب همان شب

مهر رسولانه

سکوت عین سکوت است

چشم وا کن...

حیدر امیرالمؤمنین

اوصاف علی

یتیمان علی

علی ولی الله

رطب نخل نجف مست و زمین گیرم کرد

اوصاف علی

رستگاری

بهانه خلقت

انفاق علی

صراط المستقیم

و خدا خواست تا در آن برهوت...

ای دل اگر عاشقی عشق خدا حیدر است

بیا به گریه خوانیم

تضمین شعر شهریار

شعر جاودانه فؤاد کرمانی

شعری زیبا از شهریار

دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام

گفتم علی...(در احوالات روز غدیر)

پشیمانی سلمان!(در احوالات جنگ خندق)

ای ابر رحمت بر تن پاییز ما

مقصود تویی....

در مسیر علی آب گل شده است...

دریاست علی (ع) و ساحل محمد (ص) است

ای اهل حرم باز حرم محترم آمد

حیدر امیر المومنین

آنکه بر دوش رسول مدنی پای نهاد...

سالی یک بار اجازه بده لیلات کنم

ابوتراب

غوغا در غدیر

ابوتراب

علی توحید اهل آسمان است

مولای ما نمونه دیگر نداشته است

دل که عاشق شود شرر دارد

شبی در محفلی ذکر علی بود

از ذکر علی مددگرفتیم...

شعر آغاسی در مورد امیر المومنین

پاک سرشتم که سرشتم علی است مرغ بهشتم که بهشتم علی است

قامت گردون ز عزایت خم است...

ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلی و ظهر

فقط حیدر امیر المومنین است

علی به باغ فدک بیل زارعان بر دوش(نازل شدن دنیا به صورت دختری بر امیر المومنین)

علی ای همای رحمت

علی امام عاشقاست

عشق آمد و مدحت علی گفت...

عشق با نام علی آغاز شد...

مصرع ناقص من کاش که کامل می شد...

هر دلی که دچار لیلا بود...

اگر تو را نداشتم بدان خدا نداشتم

کعبه امشب سینه چاک مرتضی گردیده است

 

   

پنل اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

مرا به یاد سپار
رمز عبور را فراموش کرده ام
مزایای عضویت

عضویت در خبرنامه

ویژه نامه

تقویم شیعه

10 شوال

واقعه ای در این روز به ثبت نرسیده است.

 

اوقات شرعی

 

آمارها

. تعداد كل بازديدها: 73631113

. تعداد كل بازديدكنندگان: 67019128

. بازديدهاي امروز: 753

. بازديدهاي دیروز: 5611

. كاربران آنلاين:

. محصولات فروشگاه: 221

. بحث های تالار گفتمان: 85

. کارهای کاربران: 185

. مقالات: 2021

. تصاویر: 112

. صوت: 401

 

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما |   RSS | صفحه خانگي | معرفی به دوستان

تمامی کالاها و خدمات فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و تمامی حقوق برای مؤسسه ارمغان نگاه ژرف محفوظ می باشد. فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

استفاده از مطالب سایت بلا مانع می باشد، در صورت تمایل سایت ابوتراب را به عنوان منبع ذکر نمایید تا افراد بیشتری با سایت امیرالمومنین علیه السّلام آشنا گردند.

 

طراحي و اجراي پايگاه اينترنتي: